Политиката за защита на личните данни на клиенти на „Издателство Израстване“ ЕООД

Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни на клиенти на „Издателство Израстване“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 206901797, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Капитан Андреев, 2, ет. 2, ап. 13, предмет на дейност:

издателска дейност, предпечатна подготовка и печат на всички видове формати, тиражи и издания по стандарт /книги, лекции, брошури, стихосбирки, родови хроники, споменни сборници, краеведски изследвания, монографии, студии, учебни помагала/, търговия в страната и в чужбина на едро и дребно с книги, печатни издания, учебна и помощна литература, тетрадки, канцеларски материали, учебни пособия и материали, настолни игри и др.; организиране на
мероприятия и сбития, импресарска дейност, разпространителска дейност, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, обучение, рекламна дейност, маркетинг и пиар, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, рекламни, ивнформационни или други услуги, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина, комисионни, спедиционни, складови или лизингови услуги, онлайн търговия и други търговски сделки и дейности незабранени от закона.

Този документ /Политиката/ е неразделна част от Общите условия за поръчка и доставка на стоки от Уеб сайта. В случай че не сте съгласни с Условията, няма да имате възможност да използвате Уеб сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С цел продажба и доставка на стоки („Услуги”) в сайта www.izrastvane.eu Издателство Израстване ЕООД обработва лични данни на физически и юридически лица – клиенти на Издателство Израстване ЕООД или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/“Вас“/“Вие“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни Издателство Израстване ЕООД спазва всички приложими към дейността нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Дефиниции:
– лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, пряко или непряко;
– обработване на лични данни („Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 1. Цели на Обработването на лични данни
  Издателство Израстване ЕООД събира данните, предоставени от Вас във връзка със сключването на договор за ползване на услугите на Издателство Израстване ЕООД, документирането на действията по Обработване на лични данни и изпълнение на законовите задължения на Издателство Израстване ЕООД и защита на легитимните интереси на Издателство Израстване ЕООД съгласно приложимото законодателство:

1.1. Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и Издателство Израстване ЕООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по доставката на стоките, достъпни чрез Уеб сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с доставка на стоките и/или уведомяването Ви за промени в доставката на стоките. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

1.2. Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на Издателство Израстване ЕООД или на трети лица (доставчици на конкретни стоки), служители на Издателство Израстване ЕООД и негови подизпълнители или доставчици на услуги, включват:
– Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уеб сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
– Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
– Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
– Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Издателство Израстване ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Уеб сайта и/или засегнати трети страни.

1.3. Законови задължения. Това са цели като:
– Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
– Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация.;
– Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

1.4. Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
Издателство Израстване ЕООД обработва лични данни единствено съгласно настоящата Политика и доколкото това е разрешено от закон. Информацията се събира, когато Вие се регистрирате на Уеб сайта, направите поръчка, абонирате се за наш материал, предоставите отговори, запитвания или коментари, или попълните определени данни във формуляр.

 1. Лични данни, събирани, съхранявани и обработвани от Издателство Израстване ЕООД. Срок за съхранение

Лични данни: Име
Цел: Сключване и изпълнение на договора с Издателство Израстване ЕООД легитимен интерес
Срок за съхранение: До 6 години от датата на прекратяване на договора

Лични данни: Адрес, телефон, имейл
Цел: Сключване и изпълнение на договора с Издателство Израстване ЕООД, включително приемане и обработване на жалби и сигнали, увеличаване качеството на предоставяните услуги, легитимен интерес
Срок за съхранение: До 6 години от датата на прекратяване на договора

Лични данни: Други данни, предоставени от Вас доброволно
Цел: Изпълнение на договора от страна на Издателство Израстване  ЕООД
Срок за съхранение: До 6 години от датата на прекратяване на договора

Използването на Уеб сайта www.izrastvane.eu е възможно и без нуждата от регистрация и предоставяне на каквито и да било данни от всеки потребител.

Личните данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани за целите на доставката на стоки, както и за целите на персонализиране на Уеб сайта във връзка с Вашите нужди, подобряване на Уеб сайта. Издателство Израстване ЕООД може да предостави част от получените данни на други трети лица във връзка с изпълнение на Вашите заявки, искания и поръчки.

Услугите, предоставяни на този Уеб сайт, са предназначени за лица, навършили 18 години. Издателство Израстване ЕООД не събира, използва и разкрива лични данни на непълнолетни лица без предварително съгласие на родител или настойник. Издателство Израстване ЕООД декларира, че спазва законодателството в областта на защита на децата.

 1. Права по отношение на личните данни
  Като физическо лице, субект на данни имате следните права:

3.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

3.2. Право на достъп.
Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

3.3. Право на коригиране.
Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.

3.4. Право на изтриване.
Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

3.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

3.6. Право за уведомяване на трети лица.
В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Издателство Израстване ЕООД да уведоми трети лица, на които е предоставила Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

3.7. Право на преносимост на данните.
Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

3.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
При предоставяне на Услугите в Уеб сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

3.9. Право на оттегляне на съгласие.
Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

3.10. Право на възражение.
Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

3.11. Право на жалба до надзорен орган.
Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 1. Длъжностно лице по защита на личните данни.
  В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика, моля обръщайте се към

  Компетентния надзорен орган защита на личните данни

  Наименование: Комисия за защита на личните данни

  Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

  Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

  Телефон: 02 915 3 518

  Интернет страница: www.cpdp.bg

 2. Неразкриване на лични данни
  Издателство Израстване ЕООД събира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни. Освен в предвидените в настоящата Политика случаи лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на Издателство Израстване ЕООД във връзка с предоставяни услуги от Издателство Израстване ЕООД и негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги.
  Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина.
 3. Отговорност
  Издателство Израстване ЕООД не носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уеб сайтове, към които съдържа препратки този Уеб сайт.
 4. Конфиденциалност
  При обработването на лични данни Издателство Израстване ЕООД взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 и 14 от Регламент 2016/679

Във връзка с регистрацията в Уеб сайта и впоследствие сключването на договор, „Издателство Израстване“ ЕООД събира лични данни относно Вашите имена, адрес, и данни за контакт. В изпълнение на задълженията си по чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 Ви информираме, че:

„Издателство Израстване“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 206901797, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Капитан Андреев, 2, ет. 2, ап. 13,

Личните данни (име, телефон, адрес, имейл), които предоставяте се събират във връзка с изпълнението на сключения договор за покупко-продажба, доставка на стоки със следните цели: изпълнение на договора с Вас и легитимния интерес на „Издателство Израстване“ ЕООД;

Тези лични данни няма да се предоставят на трети лица, освен ако не сте изразили съгласие изрично да се предоставят на куриерска фирма във връзка с доставката на стока;

Изброените по-горе категории лични данни ще се съхраняват за период от 6 години от датата на прекратяване на договора;

Като Субект на лични данни имате право да поискате достъп до съхраняваните за Вас лични данни, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването на лични данни;

Да поискате преносимост на данните;

Да подадете сигнал/жалба до Комисията за защита на личните данни на следната интернет страница: https://www.cpdp.bg

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКИ НА СТОКИ ОТ УЕБ САЙТА

Ползването на нашия Уеб сайт от Потребителите се счита като приемане на условията за ползване и потвърждаване за спазването им. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително и/или изрично уведомяване на Потребителите.

Съдържание

Съдържанието на Уеб сайта, публикуваните текстове и изображения са със защитени авторски права. Използването на каквото и да част от Съдържанието, без изрично писмено разрешение на Издателство Израстване, е забранено.

Поръчка. Доставка

Потребителите на Уеб сайта ни могат да направят Поръчка за всеки Продукт от категориите ни, стига Продуктът да е в наличност в този момент. Наличните Продукти са продуктите, които имат отбелязана Цена.

Посочените Цени са в български левове, с включен ДДС.

Еднократна Поръчка над 70 лв. (без да се смята цената на доставката) е с безплатна доставка за страната.

След получаване на Поръчката от Потребителя при необходимост се свързваме с него, за да я потвърдим и да доуговорим детайлите по Доставката.

Куриерската фирма, която извършва доставките е Спиди.

Поръчките се изпълняват в рамките на 5 работни дни. При Поръчка, която е нужно да бъде получена на точен ден или в по-кратък срок, Потребителят може да го отбележи в полето Бележки към поръчката и от Издателството ще се свържат с него за уточняване дали и как може да се осъществи.

Приемат се плащания с наложен платеж при получаване на Поръчката или плащане по банков път. Когато клиентът избере вторият начин на заплащане, поръчката се счита за финализирана след получаване на сумата по банковата сметка на издателството..

Връщане и подмяна

При получаване на пратката препоръчваме преглед на Продукта, която да се извърши в присъствие на куриера. При наличие на повреда, причинена при транспортирането на Продукта, Потребителят има право да поиска връщане и/или подмяна на Продукта, при условие, че повредата е установена в присъствие на куриера и Потребителят се е обадил на +359882900338 в момента на установяването на повредата.

В 7-дневен срок след осъществяване на Доставката Потребителят има право да поиска връщане и/или подмяна на Продукта, ако той е книга или друго издание с дефект или недостатък, изразяващи се в липсващи страници, бели страници, разбъркани или пропуснати кòли.

Транспортните разходи за отказ/връщане и подмяна на Продукта са за сметка на Потребителя.

Външни уеб сайтове

Нашият Уеб сайт съдържа връзки към други уеб сайтове с цел предоставяне на допълнителна полезна и/или интересна за Потребителите информация. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието и/или сигурността на тези външни сайтове.

-- -->